Prostriedky pre likvidáciu havárií a ich dôsledkov

Predstavujeme ďalšiu časť nášho produktového portfólia

Táto skupina materiálov zahrňuje zásahové sady, havarijné balíčky, zásahové boxy na rýchle použitie v prípade havárie zložených z produktov firmy Johan ENVIRO. Malý havarijný balíček určený do motorových vozidiel perfektne zabezpečí mechanizmy pohybujúce sa napr. na stavbách, verejných komunikáciách. Ďalej tmely pre zastavenie unikajúcich látok a biodegradačný prípravok BAKTOROL 3000 na dekontamináciu zasiahnutých plôch.

Sorbenty hydrofóbne

Predstavujeme hydrofóbne sorbenty (farba biela)

Rovnako ako šedé univerzálne sorbenty majú aj tieto biele hydrofóbne sorbenty vysokú sorpčnú schopnosť pre všetky organické uhlovodíky. Neprijímajú však vodu, ani vodné roztoky. Táto vlastnosť ich predurčuje nielen na použitie vo vonkajších priestoroch, ale i na zber ropných látok a organických chemikálií z vodnej hladiny. Do tejto skupiny patria i norné steny, ktoré dokážu nielen lokalizovať oblasť zasiahnutú haváriou, ale zároveň využíva svoju sorpčnú schopnosť na odstránenie nežiadúcich látok. Podobné použitie majú i olejové sorbenty - vaky, určené na zber ropných látok z hladiny jímek a nádrží.

Sorbenty univerzálne

Predstavujeme univerzálne priemyselné sorbenty (farba šedá)

Táto skupina univerzálnych sorbentov je vhodná predovšetkým na odstraňovanie odkvapov, rozliatych kvapalín a následkov havárií z pevných povrchov. Preventívne využitie sorbentov - nasadením do miest predpokladaného úniku nebezpečných kvapalín a ich následnému šíreniu. Tieto sorbenty sú schopné zachytiť akúkoľvek nebezpečnú kvapalinu, vrátane vody. Z tohto dôvodu, ich však nie je možné použiť pri odstraňovaní látok uniknutých na vodnú hladinu. Nedoporučuje sa tieto sorbenty používať ako preventívne vo vonkajšom prostredí (napr. v odkvapových vaničkách pod vozidlá stojace na voľných plochách). Sú odolné proti väčšine agresívnych chemikálií. Tieto sorbenty sú vhodné,  nie však obmedzené mimo iné na:

Pre našich klientov, ale i pre laickú verejnosť sme pripravili stručné predstavenie našich sorbentných materiálov s dôrazom na ich možné použitie v praxi.

Sorbenty a ich využitie

Napriek skutočnosti, že malé i väčšie priemyselné prevádzky i vozový park u nás sa v posledných rokoch značne zmodernizoval, nie je možné celkom vylúčiť občasné úniky nebezpečných kvapalín. Tie môžu byť priamo nebezpečné pre zdravie osôb, spôsobovať vážne úrazy a v neposlednej rade ohrozovať a zhoršovať životné prostredie.


Sorbenty, biodegradačné výrobky, tmely ai.

Firma Johan ENVIRO prichádza na náš trh so sorpčnými materiálmi, biodegradačnými prípravkami, tmelmi a iné, ktoré umožňujú riešenie havarijných situácií, ale i so sorbentmi na preventívne použitie v miestach predpokladaných odkvapov a kontrolovaných únikov nebezpečných kvapalín.

Tým možno zabrániť vsakovaniu nebezpečných látok do poréznych pevných povrchov a pôd, ktorých následná sanácia je zložitá a nákladná. Sorbenty Johan ENVIRO sú schopné sorbovať organické a anorganické látky, chemikálie vrátane kyselín a luhov, paliva, oleja apod. Podľa druhu použitého sorpčného materiálu môže byť sorbovanou látkou i voda, prípadne látky v nej rozpustené. Ponuky sorpčných materiálov a prípravkov firmy Johan ENVIRO možno rozdeliť do troch skupín podľa použitia.