Pre našich klientov, ale i pre laickú verejnosť sme pripravili stručné predstavenie našich sorbentných materiálov s dôrazom na ich možné použitie v praxi.

Sorbenty a ich využitie

Napriek skutočnosti, že malé i väčšie priemyselné prevádzky i vozový park u nás sa v posledných rokoch značne zmodernizoval, nie je možné celkom vylúčiť občasné úniky nebezpečných kvapalín. Tie môžu byť priamo nebezpečné pre zdravie osôb, spôsobovať vážne úrazy a v neposlednej rade ohrozovať a zhoršovať životné prostredie.


Sorbenty, biodegradačné výrobky, tmely ai.

Firma Johan ENVIRO prichádza na náš trh so sorpčnými materiálmi, biodegradačnými prípravkami, tmelmi a iné, ktoré umožňujú riešenie havarijných situácií, ale i so sorbentmi na preventívne použitie v miestach predpokladaných odkvapov a kontrolovaných únikov nebezpečných kvapalín.

Tým možno zabrániť vsakovaniu nebezpečných látok do poréznych pevných povrchov a pôd, ktorých následná sanácia je zložitá a nákladná. Sorbenty Johan ENVIRO sú schopné sorbovať organické a anorganické látky, chemikálie vrátane kyselín a luhov, paliva, oleja apod. Podľa druhu použitého sorpčného materiálu môže byť sorbovanou látkou i voda, prípadne látky v nej rozpustené. Ponuky sorpčných materiálov a prípravkov firmy Johan ENVIRO možno rozdeliť do troch skupín podľa použitia.

Vysoké sorpčné vlastnosti výrobkov Johan ENVIRO

Všetky naše sorpčné materiály sa vyznačujú vysokou sorpčnou schopnosťou, ktorá je 25 litrov nebezpečných kvapalín na 1kg sorbentu. Samozrejmosťou sú tiež mimo iné skúšky na samovznietenie. K našim výrobkom zaisťujeme „ZDARMA“ maximálny servis u zákazníkov, vrátane odborného zaškolenia pracovníkov, ktorí prídu do styku s našimi sorpčnými materiálmi, biodegradačnými prípravkami, tmelmi a i. Vzhľadom k vysokej sorpcii našich sorpčných materiálov možno garantovať finančnú úsporu pri likvidácii, kde sa platí za spálenie každého kilogramu nebezpečného odpadu.

Doporučujeme