Prostředky pro likvidaci havárií a jejich následků 

Představujeme další část našeho produktového portfolia

Tato skupina materiálů zahrnuje zásahové sady, havarijní balíčky, zásahové boxy pro rychlé použití v případě havárie složených z produktů firmy Johan ENVIRO. Malý havarijní balíček určený do motorových vozidel perfektně zabezpečí mechanizmy pohybující se např. na stavbách, veřejných komunikací. Dále tmely pro zastavení unikajících látek a biodegradační přípravek BAKTOROL 3000 pro dekontaminaci zasažených ploch.

Sorbenty hydrofobní  

Představujeme hydrofóbní sorbenty (barva bílá)

Stejně jako šedé univerzální sorbenty mají i tyto bílé hydrofóbní sorbenty vysokou sorpční schopnost pro veškeré organické uhlovodíky. Nepřijímají však vodu, ani vodní roztoky. Tato vlastnost jej předurčuje nejen pro použití ve venkovních prostorách, ale i ke sběru ropných látek a organických chemikálií z vodní hladiny. Do této skupiny patří i norné stěny, které dokáží nejen lokalizovat oblast zasaženou havárií, ale zároveň využívá svojí sorpční
schopnost, pro odstranění nežádoucích látek. Obdobné použití mají i olejové sorbenty - vaky, určené pro sběr ropných látek z hladiny jímek a nádrží.

Sorbenty univerzální

Představujeme univerzální průmyslové sorbenty (barva šedá)

Tato skupina univerzálních sorbentů je vhodná především k odstraňování úkapů, rozlitých kapalin a následků havárií z pevných povrchů. Preventivní využití sorbentů - nasazením do míst předpokládaného úniku nebezpečných kapalin a jejich následnému šíření. Tyto sorbenty jsou schopny zachytit jakoukoliv nebezpečnou kapalinu, včetně vody. Z tohoto důvodu, je však nelze použít při odstraňování látek uniklých na vodní hladinu. Nedoporučuje se, tyto sorbenty používat jako preventivní ve venkovním prostředí (např. v úkapových vaničkách pod vozidly stojícími na volných plochách). Jsou odolné proti většině agresivních chemikálií. Tyto sorbenty jsou vhodné, nikoliv však omezené mj. na:

Pro naše klienty, ale i pro laickou veřejnost jsme připravili stručné představení našich sorbentních materiálů s důrazem na jejich možné použití v praxi.  

Sorbenty a jejich využití

Přes skutečnost, že malé i větší průmyslové provozy i vozový park u nás se v posledních letech značně zmodernizoval, nelze zcela vyloučit občasné úniky nebezpečných kapalin. Ty mohou být přímo nebezpečné zdraví osob, způsobovat vážné úrazy a v neposlední řadě ohrožovat a zhoršovat životní prostředí.


Sorbenty, biodegradační výrobky, tmely aj.

Firma Johan ENVIRO přichází na náš trh se sorpčními materiály, biodegradačními přípravky, tmely aj., které umožňují řešení havarijních situací, ale i se sorbenty pro preventivní použití v místech předpokládaných úkapů a kontrolovaných úniků nebezpečných kapalin.

Tím lze zabránit vsakování nebezpečných látek do porézních pevných povrchů a půd, jejichž
následná sanace je obtížná a nákladná. Sorbenty Johan ENVIRO jsou schopny sorbovat organické a anorganické látky, chemikálie včetně kyselin a louhů, paliva, oleje apod. Podle druhu použitého sorpčního materiálu může být sorbovanou látkou i voda popřípadě látky v ní rozpuštěné. Nabídku sorpčních materiálů a přípravků firmy Johan ENVIRO lze rozdělit do třech skupin dle užití.