Pro naše klienty, ale i pro laickou veřejnost jsme připravili stručné představení našich sorbentních materiálů s důrazem na jejich možné použití v praxi.  

Sorbenty a jejich využití

Přes skutečnost, že malé i větší průmyslové provozy i vozový park u nás se v posledních letech značně zmodernizoval, nelze zcela vyloučit občasné úniky nebezpečných kapalin. Ty mohou být přímo nebezpečné zdraví osob, způsobovat vážné úrazy a v neposlední řadě ohrožovat a zhoršovat životní prostředí.


Sorbenty, biodegradační výrobky, tmely aj.

Firma Johan ENVIRO přichází na náš trh se sorpčními materiály, biodegradačními přípravky, tmely aj., které umožňují řešení havarijních situací, ale i se sorbenty pro preventivní použití v místech předpokládaných úkapů a kontrolovaných úniků nebezpečných kapalin.

Tím lze zabránit vsakování nebezpečných látek do porézních pevných povrchů a půd, jejichž
následná sanace je obtížná a nákladná. Sorbenty Johan ENVIRO jsou schopny sorbovat organické a anorganické látky, chemikálie včetně kyselin a louhů, paliva, oleje apod. Podle druhu použitého sorpčního materiálu může být sorbovanou látkou i voda popřípadě látky v ní rozpuštěné. Nabídku sorpčních materiálů a přípravků firmy Johan ENVIRO lze rozdělit do třech skupin dle užití.

Vysoké sorpční vlastnosti výrobků Johan ENVIRO

Všechny naše sorpční materiály se vyznačují vysokou sorpční schopností, která je 25 litrů nebezpečných kapalin na 1kg sorbentu. Samozřejmostí jsou také mj. zkoušky na samovznícení. K našim výrobkům zajišťujeme „ZDARMA“ maximální servis u zákazníků, včetně odborného zaškolení pracovníků, kteří příjdou do styku s našimi sorpčními materiály, biodegradačními přípravky, tmely aj. Vzhledem k vysoké sorpci našich sorpčních materiálů lze garantovat finanční úsporu při likvidaci, kde se platí za spálení každého kilogramu nebezpečného odpadu.